Chiangmai, Thailand

Seven Fountains Jesuit Retreat Center

 

คำที่ว่า “การเข้าเงียบ” มีความหมายหลายอย่าง ทุกวันนี้แม้บริษัทต่างๆ ก็จัด “การเข้าเงียบ” ให้พนักงาน หลายคนในสังคมปัจจุบันจึงเข้าใจคำนี้ว่า เป็นการประชุม การเสวนา ค่ายอบรม หรือเวลาพักผ่อนหย่อนใจกัน

 

“การเข้าเงียบ” ที่สวนเจ็ดรินมีความหมายที่แตกต่างจากความเข้าใจทั่วไป ในที่นี้ “การเข้าเงียบ” มีความหมายคล้ายกับพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด(มาระโก 6:31)     บรรยากาศที่สวนเจ็ดรินพยายามสร้างสรรค์ขึ้นมา คือ สถานที่ที่บุคคลสามารถปลีกตัวออกจากชีวิตยุ่งๆ ประจำวัน มาหาวันเวลาและสถานที่ซึ่งสงบดี เพื่อพบองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความศรัทธาและสันติ

 

ดังนั้น “การเข้าเงียบ” จึงเป็นโอกาสที่จะมาอธิษฐานภาวนาส่วนตัว ในบรรยากาศที่สงัด โดยมีใจจดจ่อที่จะแสวงหาพระเจ้า

 

“การเข้าเงียบ” ในรูปแบบนี้ก็ไม่ใช่รูปแบบเดียวที่มีในพระศาสนจักรของเรา มีลักษณะหลากหลายทีเดียว อย่างไรก็ดี ที่สวนเจ็ดริน เราได้เลือกรูปแบบของนักบุญอิกญาซีโอแห่ง โลโยลา ซึ่งได้ช่วยนำบุคคลมากมายมาพบพระเยซูเจ้าของเรา

 

 

การเข้าเงียบส่วนตัว

ท่านมาตามความประสงค์ของท่าน มาเข้าเงียบภาวนาตามความประสงค์ของท่าน ภาวนาตามที่ท่านปรารถนา แสวงหาพระตามแบบฉบับของท่านเอง   มีพระสงฆ์เยสุอิตพร้อมที่จะเป็นผู้ร่วมเดินทางกับท่าน การเข้าเงียบส่วนตัวสามารถทำได้ตั้งแต่หนึ่งวันถึงสามสิบวัน แล้วแต่วันเวลา ความต้องการ และเวลาของพระสงฆ์ผู้นำการเข้าเงียบ

 

การเข้าเงียบแบบหมู่คณะ

เข้าเงียบพร้อมกันกับเพื่อนๆ   มีพระสงฆ์เยสุอิตเป็นผู้นำในการแบ่งปัน  ปรึกษาหารือ  และแนะนำการสวดภวานาส่วนบุคคลและเป็นกลุ่ม

บ้านเรายินดีต้อนรับหมู่คณะที่มีผู้นำการเข้าเงียบของเขาเอง มีเงื่อนไขเพียงแต่ว่า ทุกคนจะรักษาบรรยากาศของความสงบเงียบในบริเวณบ้าน ในห้องอาหาร และในอาคารพัก ตลอดเวลา

 

ความสงบเงียบ

เพื่อสร้างพื้นที่ของการแสวงหาหาพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง การเข้าเงียบทุกรูปแบบที่สวนเจ็ดริน จะอยู่ในบรรยากาศของความสงบเงียบ

 

ในช่วง โควิด-19  ผู้นำการเข้าเงียบบางท่านพร้อมที่จะนำการเข้าเงียบออนไลน ถ้าสนใจ กรุณาส่งอีเมลมาสอบถามรายละเอียด