IHSEdinboroughResized5Seven Fountains Jesuit Retreat Center

Chiangmai, Thailand


 front sign 2

 

 97 ถ. ห้วยแก้ว

ต. ช้างเผือก

อ. เมือง

จ. เชียงใหม่ 50300

 

 

airplane

ถ้าหากท่านเดินทางมาทางเครื่องบิน

การเดินทางจากสนามบินถึงสวนเจ็ดริน คือ ใช้บริการรถแท็กซี่ของสนามบิน [Airport Taxi] ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ เค๊าท์เตอร์แท็กซี่ ของสนามบิน แจ้งความประสงค์ว่าท่านต้องการไปยัง “สวนเจ็ดริน” ระยะเวลาในการเดินทางจากสนามบินถึงสวนเจ็ดรินประมาณ 10 นาที ค่าบริการ 200 บาท สวนเจ็ดรินเป็นที่รู้จักดี คนขับรถแท็กซี่จะส่งท่านตรงยังตึกสำนักงานสวนเจ็ดริน เวลาบริการ 07.00 จนถึงเครื่องบินเที่ยวสุดท้าย  เมื่อท่านรับสำภาระและออกมายังประตูผู้โดยสารขาเข้า ให้ท่านมองหาเค๊าท์เตอร์ที่มีป้ายกำกับว่า แท็กซี่สนามบิน [Airport Taxi]

มีแท็กซี่มิเตอร์ [Taxi Meter] ด้วย ค่าบริการเท่ากัน (200 บาท) แต่ใช้เวลาเดินทางมาถึงบ้านเรานานกว่านิดหน่อย        

 

 

ถ้าหากท่านเดินทางมาด้วยรถทัวร์หรือรถไฟ

train

ท่านมีหลายทางเลือกที่จะเดินทางมายังสวนเจ็ดริน ขึ้นอยู่กับความต้องการผจญภัยของท่าน

ท่านสามารถใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ แต่ท่านอาจต้องต่อรองราคาสำหรับการเดินทางก่อนขึ้นรถ

ท่านสามารถนั่งรถตุ๊กตุ๊ก และสี่ล้อแดงเชียงใหม่ (รถสองแถว)

 

tour busไม่ว่าจะเลือกทางไหน ท่านควรต่อรองราคาก่อนขึ้นรถ ราคาควรอยู่ที่ประมาณ 80-120 บาท ระยะทางจากสถานีขนส่งอาเขต (รถทัวร์) และสถานีรถไฟ มายังสวนเจ็ดริน ประมาณ 8 กิโลเมตร

 

jwot28