Chiangmai, Thailand

Seven Fountains Jesuit Retreat Center

 

เชิญเดินชมสวนเจ็ดริน วีดีโอของ บร พรสรร สิงหชัย

สามเณรใหญ่ของเขตศาสนปกครองกรุงเทพ

 

 

 

 


 ScreenHunter 013

 

วันพฤหัสฯ   24 ธันวาคม

มิสซาตอนเย็น  พระคริสตสมภพ

19.00 น.  มิสซาภาษาอังกฤษ

21.00 น.  มิสซาภาษาไทย

 

วันศุกร์  25 ธันวาคม

วันพระคริสตสมภพ

09.30 น.  มิสซาภาษาอังกฤษ

11.00 น.  มิสซาภาษาเกาหลี

18.00 น.  มิสซาภาษาไทย

 

 

 1 มกราคม ค.ศ. 2020

18.00 น.  มิสซาภาษาอังกฤษ

18.00 น.  มิสซาภาษาไทย

18.00 น.  มิสซาภาษาเกาหลี

 

 

 

 

บทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                             IHS 4

              ขอทรงสอนให้ข้าฯ มีใจกว้าง

บทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                           IHS 2

            ขอทรงรับไว้เถิด พระเจ้าข้า

บทภาวนาเก่าแก่ของคริสตชน

                             IHS 3

                   พระคริสตวิญญาณ