Chiangmai, Thailand

Seven Fountains Jesuit Retreat Centerพระวิญญาณของพระคริสตเจ้า

 

พระวิญญาณของพระคริสตเจ้า โปรดทำให้ข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์

พระกายของพระคริสตเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอด

พระโลหิตของพระคริสตเจ้า โปรดเอิบอาบข้าพเจ้า

น้ำจากพระสีข้างของพระคริสตเจ้า โปรดชะล้างข้าพเจ้า

พระมหาทรมานของพระคริสตเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าเข้มแข็ง

ข้าแต่พระเยซูผู้ประเสริฐ โปรดสดับฟังข้าพเจ้า

โปรดให้ข้าพเจ้าซ่อนตัวในรอยแผลของพระองค์

โปรดอย่าปล่อยให้ข้าพเจ้าถูกแยกไปจากพระองค์

โปรดทรงปกป้องข้าพเจ้าจากศัตรูผู้ประสงค์ร้าย

ในยามที่ข้าพเจ้ากำลังจะตาย ขอได้ตรัสเรียกข้าพเจ้า

และโปรดรับสั่งให้ข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระองค์

เพื่อข้าพเจ้าจะได้ถวายสดุดีพระองค์

ร่วมกับนักบุญทั้งหลายตลอดชั่วนิรันดร

  อาแมน


ขอทรงโปรดรับไว้เถิด พระเจ้าข้า

ขอทรงโปรดรับอิสระเสรีภาพ

ความทรงจำ ความเข้าใจ

และความประสงค์ทั้งมวลของข้าพเจ้า

ไม่ว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่

หรือถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ

ล้วนเป็นของประทานจากพระองค์ทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าขอถวายทุกสิ่งคืนแด่พระองค์

ทุกอย่างเป็นของพระองค์

ขอทรงโปรดจัดการ

ตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด

เพียงแต่โปรดประทานความรัก

และพระหรรษทานของพระองค์แก่ข้าพเจ้า

เท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับข้าพเจ้า

บทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                             IHS 4

              ขอทรงสอนให้ข้าฯ มีใจกว้าง

บทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                           IHS 2

            ขอทรงรับไว้เถิด พระเจ้าข้า

บทภาวนาเก่าแก่ของคริสตชน

                             IHS 3

                   พระคริสตวิญญาณ