Chiangmai, Thailand

Seven Fountains Jesuit Retreat Center

 

สวนเจ็ดรินขอประกาศด้วยความยินดีว่า เราจะเริ่มประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณตั้งแต่วันอาทิตย์
ที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันสมโภชพระจิตเจ้า

 

สำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณในวันธรรมดา เราจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป

 

ศูนย์การเข้าเงียบเปิดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนความปลอดภัยในสถานการณ์ โควิด-19

 

1. ในทุกวันอาทิตย์ ขอให้สัตบุรุษที่มาร่วมพิธีได้ลงชื่อและที่ติดต่อก่อนเข้าร่วมพิธี เผื่อว่า
กรณีฉุกเฉินที่สามารถติดต่อท่านได้

2. ขอให้ทุกคนล้างมือด้วยเจลทุกครั้งที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ก่อนเข้าในวัด

3. ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากตลอดร่วมพิธี

4. ภายในวัด ขอให้นั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร ทั้งด้านซ้ายและขวา

5. ก่อนรับศีลมหาสนิท ประธานจะกล่าวเพียงครั้งเดียวว่า “พระกายพระคริสตเจ้า” และขอให้ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า “อาแมน” เมื่อออกมารับศีลฯ กรุณารับศีลบนมืออย่างเดียวโดยไม่ต้องกล่าวตอบอะไรอีก (ในช่วงนี้ ของดการรับศีลฯ จากถ้วยกาลิกส์)

6. ในการตั้งแถวออกมารับศีลฯ กรุณารักษาระยะระหว่างคนที่อยู่ข้างหน้าท่านอย่างน้อย 1.5 เมตร

7. การรับศีลแก้บาปมีเหมือนเดิม คือ ก่อนมิสซาทุกวันอาทิตย์ สำหับภาษาไทย ขอให้ไปรับที่วัดน้อยนักบุญปีแอร์ สำหรับภาษาอังกฤษ กรุณาไปรับที่วัดไม้แม่พระ

8. ก่อนและหลังมิสซา ถ้ายืนคุยกับเพื่อนหน้าวัด กรุณารักษาระยะห่างกันตามที่รัฐแนะนำอย่าลืม ในช่วงไวรัส โควิด-19 นี้ ไม่มีการบังคับให้มาร่วมมิสซาในวันอาทิตย์ ถ้าใครไม่สบาย เพราะเหตุใดก็ตาม กรุณาอยู่บ้านคณะเยสุอิตที่สวนเจ็ดริน
มีความชื่นชมยินดี
ที่ทุกคนสามารถมา
สวดภาวนาร่วมกันได้อีกครับบทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                             IHS 4

              ขอทรงสอนให้ข้าฯ มีใจกว้าง

บทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                           IHS 2

            ขอทรงรับไว้เถิด พระเจ้าข้า

บทภาวนาเก่าแก่ของคริสตชน

                             IHS 3

                   พระคริสตวิญญาณ