Chiangmai, Thailand

Seven Fountains Jesuit Retreat Centerพระวิญญาณของพระคริสตเจ้า

 

พระวิญญาณของพระคริสตเจ้า โปรดทำให้ข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์

พระกายของพระคริสตเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอด

พระโลหิตของพระคริสตเจ้า โปรดเอิบอาบข้าพเจ้า

น้ำจากพระสีข้างของพระคริสตเจ้า โปรดชะล้างข้าพเจ้า

พระมหาทรมานของพระคริสตเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าเข้มแข็ง

ข้าแต่พระเยซูผู้ประเสริฐ โปรดสดับฟังข้าพเจ้า

โปรดให้ข้าพเจ้าซ่อนตัวในรอยแผลของพระองค์

โปรดอย่าปล่อยให้ข้าพเจ้าถูกแยกไปจากพระองค์

โปรดทรงปกป้องข้าพเจ้าจากศัตรูผู้ประสงค์ร้าย

ในยามที่ข้าพเจ้ากำลังจะตาย ขอได้ตรัสเรียกข้าพเจ้า

และโปรดรับสั่งให้ข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระองค์

เพื่อข้าพเจ้าจะได้ถวายสดุดีพระองค์

ร่วมกับนักบุญทั้งหลายตลอดชั่วนิรันดร

  อาแมนบทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                             IHS 4

              ขอทรงสอนให้ข้าฯ มีใจกว้าง

บทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                           IHS 2

            ขอทรงรับไว้เถิด พระเจ้าข้า

บทภาวนาเก่าแก่ของคริสตชน

                             IHS 3

                   พระคริสตวิญญาณ