Chiangmai, Thailand

Seven Fountains Jesuit Retreat Center
ขอทรงโปรดรับไว้เถิด พระเจ้าข้า

ขอทรงโปรดรับอิสระเสรีภาพ

ความทรงจำ ความเข้าใจ

และความประสงค์ทั้งมวลของข้าพเจ้า

ไม่ว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่

หรือถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ

ล้วนเป็นของประทานจากพระองค์ทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าขอถวายทุกสิ่งคืนแด่พระองค์

ทุกอย่างเป็นของพระองค์

ขอทรงโปรดจัดการ

ตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด

เพียงแต่โปรดประทานความรัก

และพระหรรษทานของพระองค์แก่ข้าพเจ้า

เท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับข้าพเจ้า

บทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                             IHS 4

              ขอทรงสอนให้ข้าฯ มีใจกว้าง

บทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                           IHS 2

            ขอทรงรับไว้เถิด พระเจ้าข้า

บทภาวนาเก่าแก่ของคริสตชน

                             IHS 3

                   พระคริสตวิญญาณ