Chiangmai, Thailand

Seven Fountains Jesuit Retreat Centerข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์มีใจกว้าง

ให้ปรนนิบัติพระองค์โดยสมควร

ให้รู้จักแบ่งปันโดยไม่เห็นแก่ตัว

ให้บากบั่นต่อสู้โดยไม่พะวงถึงบาดแผล

ให้ลงมือทำงานโดยไม่แสวงการพักผ่อน

ให้มุมานะตรากตรำโดยไม่หวังผลตอบแทนอื่นๆ

ยิ่งไปกว่าการทราบว่า

ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

บทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                             IHS 4

              ขอทรงสอนให้ข้าฯ มีใจกว้าง

บทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

                           IHS 2

            ขอทรงรับไว้เถิด พระเจ้าข้า

บทภาวนาเก่าแก่ของคริสตชน

                             IHS 3

                   พระคริสตวิญญาณ